چك ها را بدهيد ۷۰ درصد پولتان را بگيريد!

سرپرست باشگاه استقلال گويا حالا به اين فكر افتاده تا هر چه زودتر مطالبات سال گذشته بازيكنانش را پرداخت كند تا مبادا مثل رقيب سنتى اش درگير شكايت ودادگاه نشود.
ابرار : او در اقدامى جالب توجه به بازيكنان طلبكار اعلام كرده كه اگر پول خود را مى خواهند بايد چك هايشان را تحويل دهند و در آن هنگام ۷۰ درصد پول را دريافت كنند و ۳۰ درصد الباقى را ۱۵ روز ديگر بگيرند.جالب است فتح الله زاده براى ۳۰ درصد باقى مانده چك جديدى به بازيكنان نمى دهد و عملاً نفرات هيچ مدركى بابت طلبشان از باشگاه ندارند.
چند تن از بازيكنان استقلال هم ديروز براى دريافت مطالبات گذشته خود تن به خواسته فتح الله زاده دادند و اتفاقاً ۷۰ درصد از پولشان را هم دريافت كردند.•••
اين كه سرپرست باشگاه استقلال به فكر پرداخت مطالبات بازيكنانش است اقدامى خوب و قابل تحسين است اما از نظر قانونى چندان درست نيست، چرا كه از قديم گفته اند:« حساب حساب است، كاكا برادر» درست است كه بازيكنان استقلال به مديرعامل خود اعتماد كامل دارند اما قطعاً آنها بايد از باشگاه بابت ۳۰ درصد باقى مانده طلبشان چك دريافت كنند. حال شايد آبى پوشان طلبكار به خاطر رفاقت و اعتمادى كه دارند با فتح الله زاده توافقى كار مى كنند اما اگر خداى ناكرده مديرعامل باشگاه تا چند روز آينده تغيير پيدا كرد و يا مثلاً فلان بازيكن با مديرعامل درگيرى لفظى داشت، آيا باز هم فتح الله زاده مى تواند طلب نفرات را پرداخت كند؟
نه آقايان مدير! اين راهش نيست. خوب است كه شما توانسته ايد در اين مدت اندك اعتماد بازيكنان را به خود جلب كنيد اما بايد توجه داشته باشيد كه هر كارى راه رسمى دارد و اين راهى كه شما مى رويد درست نيست.