آينده مبهم در فنجان قهوه

آمار ها نشان مى دهد مشترى اين فالگيران زناني هستند كه اغلب از اجتماع دور مي باشند و به دليل نداشتن اطلاعات و آگاهى از طريق مطالعه كتاب هاى مختلف، نمى توانند حرفى براى گفتن داشته باشند.به گزارش پليس، هيچ آمارى درباره گرايش زنان به فالگيرى وجود ندارد. برخي ازفالگيرها،علت گرايش خود به فالگيرى را شرايط مالى نامساعد و برآورده كردن احتياجات روزمره مى دانند.درواقع فالگيري براي آنهاجنبه تجارت دارد.بيشتر فالگيران كلمات را كنار هم مى گذارند و جملاتى بزرگ مى سازند. واژه هايى كه براى حل مشكل نمى تواند راهگشا باشد.ابزارخاصي به عنوان فال و كارت فال ندارند. آنهابا مشتريانشان همفكرى و همدردى مى كنند وحتي برخي از زنان كه از نظر اقتصادى در شرايط خوبى به سر مى بردند، براى تفنن و سرگرمى نزد فالگيرها مى روند…فالگيران مى دانند كه انسان ها به هم شبيه و همگى داراى باورهاى كلى هستند كه از طريق طرز رفتار و حركات مشتريان مى شود جملاتى را در مورد آينده به آنها گفت. فال شمع و قهوه، تاروت و كف بينى از كشورهاى اروپايى و آمريكايى وارد شده است. فالگيرها براى زنان هدف تجويز مى کنند. برخي ازآنها بر اين باورند كه با فال به درمان مشتريان مى پردازند.برخي ازآنها ادعامي کنند که باشمع آينده را مي بينند. عده اى سودجو برايشان تبليغ مى كنند. افرادى را در كنار مشتريان خود مى نشانند تا هزينه هاى هنگفتى را از زنان بابت نيم ساعت فالگيرى بگيرند.براي برخي ازآنهافالگيري جنبه تفنن و سرگرمى دارد. يکي ازآنهامي گفت :صورت مشتريانم پر از اضطراب و دلهره است و هنگامى كه نزد من مى آيند تمام حواسشان را به من جلب مى كنند و جملات را به صورت زنجيروار برايشان بيان مى كنم. با توجه به شكل ظاهرى متوجه مى شوم كه از فردايشان چه مى خواهند. گاهى در خلوت به وجدان خود رجوع مى كنم و با خود تكرار مى كنم چگونه مى توانى با زندگى افراد بازى كنى؟ ولى باز هم مى گويم در خواب به من گفته شده كه فالگير مى شوم.دكتر سيد مهدى ميرشريفا روان شناس بالينى دراين خصوص معتقداست: دانستن و درك وقايع يك رويداد، پيشرفت جديد و بديع، همگى در گرو ذهن فعال و خلاق انسان است از آنجا كه يكى از ويژگى هاى انسان دانستن است، بشر هميشه در پى آن است كه مورد توجه ديگران واقع شود. از آنجايى كه آگاهى در گرو كسب اطلاعات به روز و جديد است، انسان ها در پى كاوش هاى متعدد براى تحليل و تشريح وقايع در پى يافتن آگاهى مستمر از طريق كتب تاريخى هستند. ولى ممكن است راههاى مختلفى را برگزينند.معمولاً زمانى كه هنوز علم وجود نداشته مردم از روش تجربه و خطا استفاده مى كردند و برخى انسان ها در جست وجوى خرافه پرستى عمر مفيد خود را صرف فالگيرى مي کنند و با فاصله گرفتن از عقل سليم مى خواهند پديده هاى رفتارانسانى را با فالگيرى و نتايج غيرمنطقى بيابند مى خواهند از احوالات يكديگر بدانند درباره اين كه شخص ديگر چگونه به ما مى نگرد فكر مى كنيم كه ديگر چگونه به ما مى نگرند. افكار و نگرش ديگرى چيست؟اصل و اساس روابط انسانى آگاهى از ذهن ناخودآگاه است كه در درون هركسى نهفته است. وقتى ما درمورد گذشته مبهم فكرمى كنيم اين نگرش ما را به افسردگى و استرس مى كشاند و اين ابهامات منجر به دلهره يا ترس و اضطراب مى شود. اين باعث مى شود در ذهن خود تكرار كنيم سرگذشت من چه بوده و آينده چه مى شود.آمار نشان مى دهد مشترى اين فالگيران زناني هستند كه اغلب از اجتماع دور مي باشند و به دليل نداشتن اطلاعات و آگاهى از طريق مطالعه كتاب هاى مختلف، نمى توانند حرفى براى گفتن داشته باشند. اين زنان به بن بست هاى فكرى رسيده و دچار ابهامات پوچ مى شوند.امروزه يكى از مهارت هاى زندگى حل مسئله است كه براى رفع آن بايد به مقابله با مشكلات و سختي ها رفت. قطعا كليد و راهگشاى اين مسائل فالگيرها و رمال ها نيستند. علل گرايش زنان به فالگيرىبراى حل مشكل بايد به روان شناس و مشاور مراجعه كرد. هيچ كس جز ذات باريتعالى از آينده خبرندارد. انسانها اگر توانمندي هاى خود را تقويت كنند، فقط مى توانند مشكلات زمان حال را حل كنند.آدمها متفاوت اند ولى در يك مجموعه با هم شريك هستند. بنابراين فالگيران از اين دسته بندى استفاده مي کنند. از صد مورد ممكن است يك مورد به صورت اتفاقى با همان دسته بندى كه انسان ها شبيه هم هستند صدق كند. بعضى از مواقع فالگيران مسائلى را بيان مى كنند و مشتري خود را مى ترسانند. روى نيازهاى آنها نشانه مى روند و در كنار آن يك راه حل مى گذارند.فالگيران در واقع شياد و در دسته بزهكاران به شمارمى روند و تحت پيگرد قانونى قرار دارند. آنها قطعاً راه درستى را براى زندگى خود و ديگران تجويز نمى كنند. دسته اى از فالگيران با تفنن و سرگرمى مشتريان را منحرف مى كنند و زمانى كه افراد جذب مى شوند خودشان هم تكرار مى كنند ما براى تفنن و سرگرمى فال مى گيريم.دسته ديگر ازفالگيران به جنبه مادى فكرمى كنند و يك سرى كتاب هاى كف بينى و به قول خودشان ستاره شناسى را مطالعه كرده و بر اين باورند كه داراى قدرتى مافوق هستند. تأثير شكل ظاهرى فالگيران بر افرادفالگيران داراى ويژگي هاى فيزيكى صداى ضخيم، نفوذ كلام و حركاتى به صورت غيرمنطقى هستند كه ممكن است سبب تسلط بر افراد مختلف شوند. شكل ظاهرى فالگيران سبب مى شود كه زنان، خودشان و آينده شان را در اختيار آنها قراردهند.بديهى است كه فالگير نمى تواند اززمان حال تا يك دقيقه بعد را پيشگويى كند. زنانى كه نزد فالگيرى مى روند دائماً با همسرشان به مجادله مى پردازند زيرا زنان هزينه و پول زيادى را پرداخت مى كنند و شوهرانشان از آمدن نزد مشاور امتناع مى كنند.ايمان به خدا و توكل به او سبب مى شود كه افراد جامعه به فالگيرى روى نياورند. برخى از زنان و جوانان مشتريان فال بينان هستند. اين موضوع مخصوصاً در مردان باعث عدم اطمينان و اعتماد و صداقت نسبت به همسرانشان مى شود.ديدگاه اين مردان نسبت به همسرانشان اين است كه اگر زندگى خود را در فنجان قهوه جست وجو كنند، دچار توهمات مى شوند. زنان بايد به واقعيت ها بنگرند. همراه با ايمان و اعتقاد و حس مسئوليت مادرى و همسر بودن را پررنگ تر ايفاكنند.فالگيران باورهاى پوچ و بى محتوايي به مشتريانشان القامى كنند بدون اينكه جست وجو براى درك حقيقت باشد. يك سرى باورهاى ذهنى به دختران جوان و زنان القا مى كنند كه جزئى از ذهن ناخودآگاه آنها مي شود،درحالي كه هيچگونه ارتباطى با زندگى ندارد و اين افراد را به لبه پرتگاه نيستى مى كشاند، باعث تأثيرات منفى در جوانان و زنان ازجمله افسردگى محض، خودسوزى و خودكشى مى شود.نااميدي درجوانانى كه نزد فالگيرها مى روند،موج مى زند. زيرا كليد پريشاني هاى خود را نمى توانند بيابند و خلاصه مى خواهند راز دلشان را براى فالگير بازگو كنند. برخى از زنان به علت اينكه با مسائل احساساتى تر برخورد مى كنند، قدرت تحمل مصائب و مشكلات را ندارند و به سمت فالگيرى گرايش پيدامى كنند. ايمان و اعتقاد به خداوند و خودباورى درجامعه زنان باعث مى شود كه به خداوند و دين نزديك تر شده و اميد جاى نااميدى را بگيرد.