پاسخ تعاوني اعتبار ايران خودرو به تمايل همکاری كانادايي ها

با ابزار تمايل شركت كانادايي خدمات مالي خزر به همكاري با تعاوني اعتبار ايران خودرو، مديرعامل اين شركت تعاوني از بررسي چگونگي مشاركت در بازار سهام با شركت كانادايي خبر داد.
 
به گزارش فارس، اميد محمودي مديرعامل شركت كانادايي خدمات مالي خزر كه اقدام به خريد سهام شركت هاي بورسي ايران كرده ، ابراز تمايل كرده تا در حوزه بازار سرمايه با شركت تعاوني اعتبار ايران خودرو مشاركت داشته باشد.
وي گفت: با توجه به عملكرد مثبت اين تعاوني در بازار سهام، مايل هستيم تا در صورت امكان همكاري مشتركي را در خصوص سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار با اين شركت تعاوني داشته باشيم.
در اين رابطه محسن علي حسيني مديرعامل تعاوني اعتبار ايران خودرو اظهار داشت: در حالي اين روزها موضوع تحريم عليه ايران مطرح است كه تمايل به سرمايه گذاري و همكاري شركت هاي خارجي به حضور در بازارهاي كشور نشان از بي اثر بودن تحريم ها دارد.
وي ادامه داد: اين شركت تعاوني با هدف كسب سود مناسب از بازار سهام ، بخشي از سرمايه و نقدينگي خود را وارد شركت هاي بورسي كرده و تاكنون نيز بازدهي مناسبي به دست آورده است، به طوري كه سال گذشته 38.5 درصد سود از محل سرمايه گذاري در بورس به دست آورده و از اين درصد 30.5 درصد به 40 هزار عضو پرداخت كرده است.
علي حسيني افزود: همكاري با طرف هاي خارجي از جمله شركت كانادايي خدمات مالي خزر مورد بررسي قرار مي گيرد تا ابعاد و چگونگي مشاركت مشخص شود.