دفترچه‌هاي تامين اجتماعي هولوگرام دار می شوند

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي از تهيه برچسب اطمينان (هولوگرام) براي نصب بروي دفترچه‌هاي بيمه تامين اجتماعي خبر داد.علي ذبيحي در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: تا زماني كه سيستم‌ يكپارچه درمان به صورت الكترونيك در كشور گسترش نيابد، همواره با مشكل همپوشاني دفترچه‌هاي بيمه‌اي مواجه خواهيم بود؛ اين در حاليست كه تلاش مي‌كنيم تا به منظور كاهش تقلب‌ها و سوء استفاده‌هايي كه صورت مي‌گيرد، بر روي دفترچه‌هاي درماني، برچسب‌هاي هولوگرام نصب كنيم تا كنترل آن‌ها دقيق‌تر شود.وي در مورد اجراي سراسري كارت هوشمند درمان كه پيش از اين به صورت پايلوت اجرايي شده است، تصريح كرد: اين امر در حال پيگيري است و در حال حاضر اطلاعات و سوابق اجراي پايلوت كارت هوشمند را بررسي مي‌كنيم تا پس از تكميل اطلاعات آن را اجرايي كنيم.كانون‌هاي بازنشستگي به افزايش 6 درصدي حقوق‌ها اعتراض كرده و گفتند آن را نپردازيدقانوني و غيرقانوني بودن و يا تغيير درصد افزايش حقوق‌ها در حوزه اختيارات اجرايي نيستمديرعامل سازمان تامين اجتماعي در مورد اعمال نشدن افزايش‌هاي شش درصدي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي نيز اظهار كرد: كانون‌هاي بازنشستگي به اين درصد افزايش اعتراض كرده و گفتند آن را نپردازيد، اين در حاليست كه تلاش مي‌كنيم تا در اولين فرصت زمينه پرداخت افزايش‌هاي 6 درصدي حقوق بازنشستگان را فراهم و پرداخت كنيم.وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اعتراضات كانون‌هاي بازنشستگي در مورد افزايش 6 درصدي حقوق‌ها رسيدگي شده است؟ پاسخ داد: اين امر مربوط به حوزه اجرايي نيست، بلكه مربوط به اختيارات هيات امنا و وزارت رفاه و تامين اجتماعي است كه آن‌ها بايد پاسخگوي اين موضوع باشند.ذبيحي خاطرنشان كرد: قانوني و يا غيرقانوني بودن، تجديد نظر و يا تغيير دادن درصد افزايش حقوق‌ها با هيات امناست و ما تنها مجري قانون هستيم.ثروت داريم، اما در تامين نقدينگي مشكلاتي وجود داردوي در ادامه در اين باره كه با توجه به مشكلات مالي سازمان و تامين حقوق بازنشستگان طي 10 سال آينده كه تعداد آن‌ها افزايش خواهد يافت، اظهار كرد: با توجه به اميدواري‌ كه رييس جمهوري داده است و برنامه‌اي كه در حوزه هدفمند كردن يارانه‌ها دنبال مي‌شود، در اين زمينه بسيار اميدواريم.مديرعامل سازمان تامين اجتماعي افزود: اين در حاليست كه يكي از مباحث جدي رييس جمهوري در تبليغات انتخاباتي خود، تحقق حقوق از دست رفته مردم و قشرهاي ضعيف اقتصادي جامعه بود كه بخش قابل توجهي از آن‌ها تحت پوشش تامين اجتماعي هستند، در عين حال معتقديم رييس جمهوري به دنبال آن است تا ثروت ملي را در قالب هدفمند كردن يارانه‌ها به عرصه معيشت اين دسته از مردم وارد كند ، لذا نسبت به آينده تامين اجتماعي و جامعه تحت پوشش اميدواريم.مديرعامل سازمان تامين اجتماعي مشكل بازنشستگان را موقتي دانست و به ايسنا گفت: ما مشكل ثروت نداريم. ثروت داريم، اما در نقدينگي مشكلاتي وجود دارد و البته اين موقتي است و برطرف مي‌شود.