متوسط قيمت خانه در تهران

چكيده اطلاعات مربوط به معاملات مسكوني شهر تهران در پاييز گذشته برگرفته از سامانه مديريت معاملات املاك و مستغلات كه با هدف شفاف‌سازي اطلاعات معاملات املاك و مستغلات كشور در راستاي ساماندهي امور مسكن طراحي و پياده‌سازي شده و از اول آذرماه سال 1387 به بهره برداري رسيده‌است، نشان مي‌دهد متوسط قيمت خريد و فروش هر متر مربع زمين يا زمين ساختمان‌هاي مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 13 ميليون و 701 هزار ريال بوده است كه نسبت به فصل قبل، شش درصد افزايش و نسبت به فصل مشابه در سال قبل، 16.5 درصد كاهش داشته است.به گزارش ايسنا به جز مناطق 7، 14، 15 و 22 ساير مناطق فاقد تعداد معاملات لازم براي ارائه قيمت‌ها در سطح منطقه بودند.متوسط قيمت خريد و فروش هر متر مربع زير بناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 16 ميليون و 640 هزار ريال بوده است كه نسبت به فصل قبل 0.9 درصد افزايش و نسبت به فصل مشابه در سال قبل 10.4 درصد كاهش داشته است.در ميان مناطق 22 گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يك متر مربع زيربناي مسكوني معامله شده در حدود 26 ميليون و 19 هزار ريال در منطقه يك و كمترين آن در حدود 9 ميليون و 267 هزار ريال در منطقه 18 بوده است.تغييرات قيمت هر متر مربع زيربناي مسكوني در معاملات انجام شده بين حداقل چهار ميليون ريال در منطقه 15 و حداكثر 60 ميليون و 593 هزار ريال در منطقه يك بوده است.متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي بابت اجاره يك متر مربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران نيز 80635 ريال بوده است كه نسبت به فصل قبل 0.9 درصد و نسبت به فصل مشابه در سال قبل 15.8 درصد افزايش داشته است.در ميان مناطق 22 گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي بابت اجاره يك متر مربع زيربناي مسكوني معامله شده، 116807 ريال در منطقه سه و كمترين آن 43637 ريال در منطقه 20 بوده است.تغييرات اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي هر متر مربع زيربناي مسكوني در معاملات انجام شده بين حداقل 11429 ريال در منطقه 20 و حداكثر 355630 ريال در منطقه سه بوده است.مجموعه حاضر با اقتباس از معاملات ثبت شده در اين سامانه براي فصل پاييز 1388 براي مناطق 22 گانه شهرداري شهر تهران و پس از تعديل داده‌هاي پرت تنظيم شده است. در مواردي كه مقايسه قيمت‌هاي با فصل قبل ( تابستان 88) انجام شده است، از اطلاعات سامانه در تابستان 88 استفاده شده است و در مواردي كه مقايسه قيمت‌ها با فصل مشابه در سال قبل (پاييز 87) انجام شده است، از اطلاعات طرح آمارگيري از قيمت و اجاره مسكن در شهر تهران- پاييز 1387 كه توسط مركز آمار ايران تهيه و اجرا شده بهره برداري شده است.