آينده مبهم در فنجان قهوه

آمار ها نشان مى دهد مشترى اين فالگيران زناني هستند كه اغلب از اجتماع دور مي باشند و به دليل نداشتن اطلاعات و آگاهى از طريق مطالعه كتاب هاى مختلف، نمى توانند حرفى براى گفتن داشته باشند.به گزارش پليس، هيچ آمارى درباره گرايش زنان به فالگيرى وجود ندارد. برخي ازفالگيرها،علت گرايش خود به فالگيرى را شرايط مالى نامساعد و برآورده كردن احتياجات روزمره مى دانند.درواقع فالگيري براي آنهاجنبه تجارت دارد.بيشتر فالگيران كلمات را كنار هم مى گذارند و جملاتى بزرگ مى سازند. واژه هايى كه براى حل مشكل نمى تواند راهگشا باشد.ابزارخاصي به عنوان فال و كارت فال ندارند. آنهابا مشتريانشان همفكرى و همدردى مى كنند وحتي برخي از زنان كه از نظر اقتصادى در شرايط خوبى به سر مى بردند، براى تفنن و سرگرمى نزد فالگيرها مى روند…فالگيران مى دانند كه انسان ها به هم شبيه و همگى داراى باورهاى كلى هستند كه از طريق طرز رفتار و حركات مشتريان مى شود جملاتى را در مورد آينده به آنها گفت. فال شمع و قهوه، تاروت و كف بينى از كشورهاى اروپايى و آمريكايى وارد شده است. فالگيرها براى زنان هدف تجويز مى کنند. برخي ازآنها بر اين باورند كه با فال به درمان مشتريان مى پردازند.برخي ازآنها ادعامي کنند که باشمع آينده را مي بينند. عده اى سودجو برايشان تبليغ مى كنند. افرادى را در كنار مشتريان خود مى نشانند تا هزينه هاى هنگفتى را از زنان بابت نيم ساعت فالگيرى بگيرند.براي برخي ازآنهافالگيري جنبه تفنن و سرگرمى دارد. يکي ازآنهامي گفت :صورت مشتريانم پر از اضطراب و دلهره است و هنگامى كه نزد من مى آيند تمام حواسشان را به من جلب مى كنند و جملات را به صورت زنجيروار برايشان بيان مى كنم. با توجه به شكل ظاهرى متوجه مى شوم كه از فردايشان چه مى خواهند. گاهى در خلوت به وجدان خود رجوع مى كنم و با خود تكرار مى كنم چگونه مى توانى با زندگى افراد بازى كنى؟ ولى باز هم مى گويم در خواب به من گفته شده كه فالگير مى شوم.دكتر سيد مهدى ميرشريفا روان شناس بالينى دراين خصوص معتقداست: دانستن و درك وقايع يك رويداد، پيشرفت جديد و بديع، همگى در گرو ذهن فعال و خلاق انسان است از آنجا كه يكى از ويژگى هاى انسان دانستن است، بشر هميشه در پى آن است كه مورد توجه ديگران واقع شود. از آنجايى كه آگاهى در گرو كسب اطلاعات به روز و جديد است، انسان ها در پى كاوش هاى متعدد براى تحليل و تشريح وقايع در پى يافتن آگاهى مستمر از طريق كتب تاريخى هستند. ولى ممكن است راههاى مختلفى را برگزينند.معمولاً زمانى كه هنوز علم وجود نداشته مردم از روش تجربه و خطا استفاده مى كردند و برخى انسان ها در جست وجوى خرافه پرستى عمر مفيد خود را صرف فالگيرى مي کنند و با فاصله گرفتن از عقل سليم مى خواهند پديده هاى رفتارانسانى را با فالگيرى و نتايج غيرمنطقى بيابند مى خواهند از احوالات يكديگر بدانند درباره اين كه شخص ديگر چگونه به ما مى نگرد فكر مى كنيم كه ديگر چگونه به ما مى نگرند. افكار و نگرش ديگرى چيست؟اصل و اساس روابط انسانى آگاهى از ذهن ناخودآگاه است كه در درون هركسى نهفته است. وقتى ما درمورد گذشته مبهم فكرمى كنيم اين نگرش ما را به افسردگى و استرس مى كشاند و اين ابهامات منجر به دلهره يا ترس و اضطراب مى شود. اين باعث مى شود در ذهن خود تكرار كنيم سرگذشت من چه بوده و آينده چه مى شود.آمار نشان مى دهد مشترى اين فالگيران زناني هستند كه اغلب از اجتماع دور مي باشند و به دليل نداشتن اطلاعات و آگاهى از طريق مطالعه كتاب هاى مختلف، نمى توانند حرفى براى گفتن داشته باشند. اين زنان به بن بست هاى فكرى رسيده و دچار ابهامات پوچ مى شوند.امروزه يكى از مهارت هاى زندگى حل مسئله است كه براى رفع آن بايد به مقابله با مشكلات و سختي ها رفت. قطعا كليد و راهگشاى اين مسائل فالگيرها و رمال ها نيستند. علل گرايش زنان به فالگيرىبراى حل مشكل بايد به روان شناس و مشاور مراجعه كرد. هيچ كس جز ذات باريتعالى از آينده خبرندارد. انسانها اگر توانمندي هاى خود را تقويت كنند، فقط مى توانند مشكلات زمان حال را حل كنند.آدمها متفاوت اند ولى در يك مجموعه با هم شريك هستند. بنابراين فالگيران از اين دسته بندى استفاده مي کنند. از صد مورد ممكن است يك مورد به صورت اتفاقى با همان دسته بندى كه انسان ها شبيه هم هستند صدق كند. بعضى از مواقع فالگيران مسائلى را بيان مى كنند و مشتري خود را مى ترسانند. روى نيازهاى آنها نشانه مى روند و در كنار آن يك راه حل مى گذارند.فالگيران در واقع شياد و در دسته بزهكاران به شمارمى روند و تحت پيگرد قانونى قرار دارند. آنها قطعاً راه درستى را براى زندگى خود و ديگران تجويز نمى كنند. دسته اى از فالگيران با تفنن و سرگرمى مشتريان را منحرف مى كنند و زمانى كه افراد جذب مى شوند خودشان هم تكرار مى كنند ما براى تفنن و سرگرمى فال مى گيريم.دسته ديگر ازفالگيران به جنبه مادى فكرمى كنند و يك سرى كتاب هاى كف بينى و به قول خودشان ستاره شناسى را مطالعه كرده و بر اين باورند كه داراى قدرتى مافوق هستند. تأثير شكل ظاهرى فالگيران بر افرادفالگيران داراى ويژگي هاى فيزيكى صداى ضخيم، نفوذ كلام و حركاتى به صورت غيرمنطقى هستند كه ممكن است سبب تسلط بر افراد مختلف شوند. شكل ظاهرى فالگيران سبب مى شود كه زنان، خودشان و آينده شان را در اختيار آنها قراردهند.بديهى است كه فالگير نمى تواند اززمان حال تا يك دقيقه بعد را پيشگويى كند. زنانى كه نزد فالگيرى مى روند دائماً با همسرشان به مجادله مى پردازند زيرا زنان هزينه و پول زيادى را پرداخت مى كنند و شوهرانشان از آمدن نزد مشاور امتناع مى كنند.ايمان به خدا و توكل به او سبب مى شود كه افراد جامعه به فالگيرى روى نياورند. برخى از زنان و جوانان مشتريان فال بينان هستند. اين موضوع مخصوصاً در مردان باعث عدم اطمينان و اعتماد و صداقت نسبت به همسرانشان مى شود.ديدگاه اين مردان نسبت به همسرانشان اين است كه اگر زندگى خود را در فنجان قهوه جست وجو كنند، دچار توهمات مى شوند. زنان بايد به واقعيت ها بنگرند. همراه با ايمان و اعتقاد و حس مسئوليت مادرى و همسر بودن را پررنگ تر ايفاكنند.فالگيران باورهاى پوچ و بى محتوايي به مشتريانشان القامى كنند بدون اينكه جست وجو براى درك حقيقت باشد. يك سرى باورهاى ذهنى به دختران جوان و زنان القا مى كنند كه جزئى از ذهن ناخودآگاه آنها مي شود،درحالي كه هيچگونه ارتباطى با زندگى ندارد و اين افراد را به لبه پرتگاه نيستى مى كشاند، باعث تأثيرات منفى در جوانان و زنان ازجمله افسردگى محض، خودسوزى و خودكشى مى شود.نااميدي درجوانانى كه نزد فالگيرها مى روند،موج مى زند. زيرا كليد پريشاني هاى خود را نمى توانند بيابند و خلاصه مى خواهند راز دلشان را براى فالگير بازگو كنند. برخى از زنان به علت اينكه با مسائل احساساتى تر برخورد مى كنند، قدرت تحمل مصائب و مشكلات را ندارند و به سمت فالگيرى گرايش پيدامى كنند. ايمان و اعتقاد به خداوند و خودباورى درجامعه زنان باعث مى شود كه به خداوند و دين نزديك تر شده و اميد جاى نااميدى را بگيرد.

اقتضای شأن مجلس آن است که در رأس امور باشد

نماینده
مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این سخن حکیمانه امام
راحل که فرمودند «مجلس در رأس امور است» از جمله قواعد و قوانین بالادستی
ما محسوب می‌شود .

به
گزارش خانه ملت،”عزت‌الله دهقانی” نماینده درود و ازنا ضمن بیان
این مطلب به هفته نامه بامداد گفت: مجلس از نمایندگان همه اقشار ملت از
اقصی نقاط میهن اسلامی تشکیل شده تا دور هم جمع شوند و متناسب با نیاز
کشور قوانین وضع کنند.اقتضای شأن مجلس هم همین است که در رأس امور باشد. وی
افزود:البته بزرگی کردن، ابزار و وسایل می‌خواهد و مجلس هم باید به بزرگی
خودش عمل کند که می‌کند کما اینکه مجلس با تصویب قوانین به کمک حل مشکلات
آمده و باز هم می‌آید. البته مجلس در برخی مواضع نباید مته به خشخاش
بگذارد و به دولت بی‌مهری کند کمااینکه همین‌گونه است.این
نماینده مجلس ادامه داد: مجلس دو وظیفه مهم بر دوش دارد یکی تبیین قوانین
و دیگری نظارت بر اجرای قوانین. مجلس موظف است طبق رهنمودهای مقام معظم
رهبری اقتضائات کشور را تشخیص دهد و براساس آن قوانین را تصویب نماید.
مجلس باید بررسی کند کجای اجرائیات در مملکت مشکل دارد و برای رفع آن و
برای از بین بردن نواقص و کاستی‌های اقتصادی مردم، تورم و بیکاری،قانون
تصویب کند، بعد از آن هم نظارت کند. همچنین با دولت اصولگرا هم تعامل کند
با این روش مجلس در رأس امور خواهد بود.عضو کمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص اظهاراتی که سخن امام راحل در مورد مجلس را
مربوط به زمانی دانسته بود كه در کابینه، نخست‌وزیر حضور داشت هم گفت:
برخی ممکن است کم‌لطفی کنند یا بعضی اشتباه متوجه شده باشند. ما دولت
اصولگرا را خیلی قبول داریم و به شخص رئیس‌جمهور ارادت می‌ورزیم. نماینده
مردم درود و ازنا در ادامه افزود: در برخی مواقع دولت از مجلس می‌خواهد
لایحه‌ای را زیاد دستکاری نکند. این توقع دولت از مجلس است و نافی در رأس
بودن مجلس نیست. مقام معظم رهبری هم فراوان تأکید کرده‌اند که قوانینی را
مجلس تصویب کند که دولت توان اجرا داشته باشد. مجلس با اینکه در رأس امور
است اما باید دولت را حمایت کند و دولت هم ضمن اینکه توقعاتی از مجلس دارد
باید مجلس را در رأس امور بداند و شخص رئیس‌جمهور می‌دانند که مجلس در رأس
امور خواهد بود.

عدم دخالت نظاميان درسياست،شامل بسيجيان نمي‌شود

سردار همداني معتقد است اين تدبير و سياست كه نظاميان وارد عرصه‌هاي سياست نشوند شامل نظاميان مي‌شود، اما شامل بسيجيان نمي‌شود.فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران در حاشيه مراسم اختتاميه اردوهاي هجرت 3 در رابطه با تفاوت ميان بصيرت و بنيش سياسي و دخالت نظاميان در قدرت در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، گفت: اين تدبير و سياست امام شامل نظاميان مي‌شود ، اما شامل بسيجيان نمي‌شود. اگر ما فرض را بگذاريم براينكه براساس تدبير امام عزيز مملكتي كه 36 ميليون جمعيت دارد بايستي 20 ميليون آن بسيجي باشند و امروز مقام معظم رهبري مي‌فرمايند همه 70 ميليون جمعيت ايران بسيجي هستند. اگر ما بگوييم بسيجيان وارد عرصه سياسي نشوند ، پس چه كسي بايد وارد شود ما مگر به جز اين مردم كسي ديگري هم داريم.همداني تصريح كرد: اين برداشت غلط و اشتباهي است كه فكر مي‌كنند بسيجيان نبايد وارد شوند.وي درباره بسيجياني كه به عضويت نهادهاي نظامي در‌آمده اند نيز گفت:بسيجياني كه به‌عنوان عضويت نظامي درآمده‌اند حق ورود در فعاليت‌هاي سياسي ندارند و بينش و فهم سياسي را هم مردم بايد داشته باشند و اتفاقا نظاميان ما بيش همه بايد اين بينش را داشته باشند تا درست تشخيص دهند.وي در پاسخ به اين سوال كه بعضا نزديك شدن به مواضع برخي احزاب از سوي عده‌اي از سپاهان ديده شده و اين موضوع را چگونه تكفيك مي‌كنيد،متذكر شد: ممكن است يك يا دو نفر در هر جايي تخلف انجام دهند، اما در مجموع سياستگذاري سپاه و فرماندهي سپاه در اين است كه آن مرزي كه مشخص شده كه ما ورود در احزاب سياسي نداشته باشيم كاملاً رعايت مي‌شود و سازوكار آن نيز پيش‌بيني شده است.سردار همداني در عين حال خاطرنشان كرد: ما هيچ وقت پاسدارمان را منع نمي‌كنيم و در انتخابات و با جاهاي ديگر به او ديكته نمي‌كنيم كه فلان گرايش را داشته باشد. اين از اول انقلاب بوده از همان دوران اول سپاه بوده و زمان حيات امام همه همين بوده است و يك چهار چوب كلي است كه اعلام شده است.پايان‌پيام

لاریجانی به اندازه 7 نفر کار می کند

مشاور رئيس مجلس مي‌گويد كه اختلاف با برخي نمايندگان اثري در رفتار و رويكرد لاريجاني ندارد و او صبورانه با اين مسائل برخورد مي‌كند.حسن زماني در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، در پاسخ به سوالي كه به عدم حضور پررنگ رئيس مجلس در جلسات علني مجلس اشاره داشت، گفت: اين موضوع دليل خاصي ندارد. در همه ادوار مجلس‏، با توجه به برنامه‌ها و ديدارهاي متعدد رئيس مجلس، لازم است تا وي اداره جلسات را گاهي به نواب خود واگذار كند. به اين ترتيب لازم نيست كه وي از ابتدا تا انتهاي تمام جلسات حضور داشته باشد.وي در پاسخ به سوال ديگري در مورد شايعاتي مبني بر بيماري رئيس مجلس و يا عدم حضورش در كرسي رياست به دليل برخي مشاجرات با نمايندگان حامي دولت، افزود: لاريجاني از نظر جسمي و روحي آنقدر قوي است كه اين امور در وي اثري ندارد. او معادل 7 نفر روزانه كار مي‌كند و گاهي اوقات حتي تا ساعت 3 بامداد كه همه ما بشدت خسته شده‌ايم‏، وي به فعاليت خود ادامه مي‌دهد.مشاور رئيس مجلس در مورد تعامل لاريجاني با نمايندگان حامي دولت‏ نيز تصريح كرد: وي همه را به عنوان نماينده مي‌شناسد و حالتي پدرانه نسبت به آنان دارد‏، لذا اينگونه نيست كه برخي را از سايرين بيشتر دوست داشته باشد.زماني گفت: اگر نماينده‌اي از حدود خود خارج شود،‏ رئيس مجلس تذكر آئين نامه‌اي به او مي‌دهد. اختلافات با برخي نمايندگان از موضوعات پيش پا افتاده‌اي است كه در بيرون صحن مجلس ادامه نمي‌يابد. لاريجاني در اين زمينه‌ها ‌آنقدر صبورانه برخورد مي‌كند كه اين رفتار گاهي اوقات براي ما نيز مقداري سنگين است.

رضایی: در دفاع مقدس بيش از آن چيزي كه شعار داديم به دست آورديم

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اگر امروز رئيس جمهور در نيويورك قاطعانه در مقابل اوباما مي‌ايستد، ريشه در دفاع مقدس و چفيه دارد.به گزارش فارس ، محسن رضايي در همايش سازمان موزه انقلاب و دفاع مقدس كه امروز برگزار شد، ضمن تبريك سالروز شكست حصر آبادان، اظهار داشت: اگر حضرت زينب (س) در كربلا نبود معلوم نبود كه نامي از عاشورا در تاريخ كربلا ثبت مي‌شد.وي ادامه داد: براي من عجيب است؛ كساني كه در در دوران جنگ تحميلي عليه ايران از صدام حمايت مي‌كردند، امسال در رسانه‌هاي خود به دفاع مقدس ما پرداختند اما سعي كردند قيام ملت ايران را در دفاع مقدس را به انحراف بكشند.اين فرمانده دوران دفاع مقدس خاطرنشان كرد: آنها در تبليغات خود به نكاتي از قبيل ادامه جنگ بعد از آزادسازي خرمشهر و شهادت‌طلبي نوجوانان در دفاع مقدس مي‌پردازند.وي اظهار داشت: دشمنان ما ارزش قيام و انقلاب اسلامي را ديده‌اند و مي‌دانند كه ممكن است دفاع مقدس به عاشورايي ديگر تبديل شود از اين جهت امروز در داخل و خارج از كشور به نحوه‌هاي گوناگون به دفاع مقدس هجوم مي‌كنند.رضايي بيان داشت: كربلا و خون امام حسين (ع) در حيات اسلام جاري شد؛ دشمنان از اسلام مي‌ترسند و مي دانند اسلام مي‌تواند بساط پوشالي آنها را از بين ببرد و ارزش دفاع مقدس آن قدر بزرگ است كه جبهه كفر اين رسالت را براي خود مي‌داند كه بر عليه دفاع مقدس بنويسند.دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام بيان داشت: اقدام ساخت موزه انقلاب و دفاع مقدس قابل تقدير است و من به عنوان رزمنده دست تمام كساني را كه به اين كارها مي‌پردازند را مي‌بوسم، موزه دفاع مقدس علاوه بر اينكه به وقايع انقلاب و دفاع مقدس مي‌پردازد، به مقاطع بعد از 22 بهمن 1357 تا 31 شهريور 1359 بپردازند زيرا در اين مدت حوادث زيادي در ايران اتفاق افتاد كه اگر دشمن موفق مي‌شد، جمهوري اسلامي نبود كه با دشمن مقابله كند.رضايي يادآور شد: اگر جوانان امروز بدانند كه در جنگ و انقلاب اسلامي چه گذشت، اين قدر ناشكري كه در سال گذشته اتفاق افتاد و چهره زشتي از انقلاب ترسيم كردند، اتفاق نمي‌افتاد و اين حوادث اين قدر طول نمي‌كشيد.وي ادامه داد: ما در دفاع مقدس بيش از آن چيزي كه شعار داديم به دست آورديم. ما مي‌گفتيم تا سقوط صدام ولي نگفتيم كه دولت پس از صدام؛ اكنون اعضاي دولت عراق از دوستان ما هستند.دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان خاطرنشان كرد: اميدوارم با تأسي به بيانات مقام معظم رهبري و تلاش عزيزان آثار جاودانه‌اي را از دفاع مقدس به نسل‌ها ارائه دهيم.

فردوسي پور: فقط امشب 90 پخش نمي شود !

  عادل فردوسي پور ‏، تهيه كننده و مجري برنامه تلويزيوني 90 مي گويد اين برنامه هفتگي ، امشب پخش نخواهد شد.
به گزارش ايلنا ، همزماني پخش بازي تيم ملي واليبال ايران با تيم ايتاليا در مسابقه هاي قهرماني جهان دليل عدم پخش برنامه 90 است.فر دوسي پور با تاييد اين خبر به ايلنا مي گويد:« بازي واليبال ايران ساعت 10:30شروع مي شود و در خوشبينانه ترين حالت حدود ساعت 12 تمام مي شود.ساعت 12 براي شروع برنامه 90 خيلي دير است به همين دليل تصميم گرفتيم برنامه را اين هفته پخش نكنيم.»
تعطيلي يك هفته اي برنامه 90 در شرايطي است كه در هفته ها و ماههاي اخير شايعات زيادي درباره احتمال حذف دائمي اين برنامه از صدا و سيما يا تغيير تهيه كننده آن به گوش رسيده است.فردوسي پور اين شايعات را تكذيب مي كند و مي گويد پخش نشدن برنامه دليلي جز همزماني با بازي واليبال ندارد.او در عين حال خبر برنامه آينده احتمالا دوشنبه شب 12 مهر ماه پخش خواهد شد.

براي نجات زمين ازدواج کنيد!

ایونا: ‌در حالي که زندگي مجردي در سالهاي اخير افزايش 30 درصدي در کشورمان داشته است، يکي از محققان طبيعت دوست ايراني، بر اين باوراست که اين شيوه زندگي يکي از آفتهاي محيط زيست است!اين موضوع شايد اغراق آميز به نظر برسد اما موضوعي است که رضا خيرخواه بر صحت آن پافشاري مي کند.اين محقق براي اثبات نظريه خود، همان ابتدا به بيانيه رسمي مجلس سناي استراليا اشاره مي کند که بر اساس آن، پارلمان اين کشور از تمامي افراد مجرد اين کشور خواسته است تا براي حفظ محيط زيست “ازدواج”کنند .او مي گويد: البته اين بيانيه توصيه هايي هم به متاهلين دارد، چراکه بر اساس پژوهشهاي علمي کارشناسان سازمان محيط زيست استراليا، «طلاق» نيز يکي از چالش هاي زيست محيطي به شمار مي آيد.وي با توجيه چنين نظري تصريح مي کند: بر اساس تحقيقات انجام شده افراد مجرد به دليل اين که مصرف بالايي دارند، دو تا سه برابر متاهلين مواد آلاينده محيط زيست توليد مي کنند، اين در حالي است که همين مطالعات نشان داده است با ازدواج وجاري شدن روحيه صرفه جويي در خانواده ها،مصرف «بهينه» شده وهمين مسأله در نگاه کلي عامل مفيدي براي حفاظت از محيط زيست است.وي با بيان اين که زندگي مجردي يکي از عوامل افزايش مصرف سوختهاي فسيلي و انتشار بيشتر گازهاي مخرب گلخانه اي است، مي گويد:جدا شدن افراد چه در اثر طلاق و چه براي زندگي مجردي، در بسياري از موارد باعث مي شود تا فرد مجرد يا مطلقه واحد مسکوني جديدي را براي خود مهيا سازد که همين موضوع منجر به افزايش مصرف انرژي و سوختهاي فسيلي مي شود .وي با ذکر چند مثال و تکيه به آمار سعي در توجيه بيشتر ديدگاهها و تحقيقا ت خود دارد.اوبا بيان اين که بر اساس آمار ثبت احوال تا بهمن ماه سال گذشته 114 هزار و 674 واقعه طلاق در کشور رخ داده و با توجه به نرخ رشد 2/13 درصدي آن در کشور بدون در نظر گرفتن آمار اسفند ماه سال گذشته هر ساعت 14 طلاق در کشور روي داده است،درباره آثار زيست محيطي اين چالش جامعه اظهار مي دارد: در حاليکه زوج ها معمولا با يک خودرو به رفت و آمد مي پردازند، اما ديده شده طرفين پس از طلاق از دو خودرو استفاده کرده اند و اين يعني مصرف سوخت بيشتر و تزريق سرب وگازهاي سمي به آسمان آبي؛ حال اگر اين موضوع را به وسايل منزل نيز تعميم دهيم متوجه خواهيم شد در اين صورت يکي ازآنها مجبور است براي زندگي مستقل وسايلي چون بخاري، اطو، ماشين لباسشويي و… تهيه کند که اين مسأله نيز به مصرف بيشتر انرژي که معمولا توليد آن با آلودگي همراه است، دامن مي زند .او با ذکر مثالي ادامه مي دهد :يک خانواده در طول يک روز به صورت ميانگين از 5 تا 10 پاکت پلاستيکي که يکي از زباله هاي ناسازگار با طبيعت است، استفاده مي کند اما همين مسأله کوچک با آغاز زندگي مستقل يک جوان يا يک مطلقه به دوبرابر افرايش مي يابد.اين کارشناس به موضوع جالب ديگري نيز اشاره مي کند و آن افزايش حس مسؤوليت پذيري است که با آغاز زندگي مشترک تقويت مي شود.خيرخواه در اين باره خاطر نشان مي کند: جوانان مجرد بويژه پسران توجه چنداني به محيط پيراموني خود ندارند، به عنوان مثال آنان در محيط خانه کمتر به آبياري باغچه ها، گلدانها يا هرس درختان مي پردازند، اما ازدواج بيشتر آنها را وادار مي سازد براي زيباسازي محيط زندگي خود به مسائلي از اين دست توجه بيشتري کنند.او در جمع بندي اظهارات خود به اين نکته تأکيد خاصي دارد که ازدواج از عوامل مهم پايداري طبيعت و ارتقاي محيط زيست است، چراکه شواهد مستند نشان داده است متاهلين تمايل بيشتري براي استفاده از مواهب طبيعت وحفظ و صيانت از آن دارند.حال با وجود 9/5 ميليون مرد مجرد (سنين 20 تا 34 ساله)، هفت ميليون دختر مجرد ( 15 تا 29 ساله) و هر 14 ساعت يک طلاق در کشور حدس بزنيد چه بلايي بر سر محيط زيست آمده است.

معرفي 10 هتل ارزان قيمت اروپاي شرقي

يک وب سايت مسافرتي انگليسي در نظر سنجي که از کاربران خود داشت نام 10 هتل ارزان قيمت اروپاي شرقي که هزينه اقامت روزانه در آنها بين 15 تا 30 پوند بود را منتشر کرد.به گزارش ميراث آريا،‌ ارزانترين هتل معرفي شده در اين فهرست، هتل تاريخي هانزاي لتوني است که در شهر ريگا قرار داشته و در سال 1901 تاسيس شده است. به گفته کاربران، رستوران بزرگ اين هتل ياد و خاطره سال‌هاي اوليه ساخت آن را در ذهن مشتريان تداعي مي‌کند.هتل لرميتاژ در شهر تالين استوني، به خاطر قرار گرفتن در مرکز شهر تاريخي تالين در رده دوم قرار گرفت و رتبه سوم نيز به هتل تيلتو در شهر ويلينيو کشور ليتواني داده شد. هتلي که با تلفيقي از سبک معماري مدرن و روستايي در جهت جذب تمام سلايق بود.در مکان چهارم اين نطرسنجي هتل ونيز شهر بخارست روماني قرار داشت. هتل چهار ستاره و داراي 49 اتاق. رده پنجم نيز به هتل وگا در شهر صوفيه بلغارستان رسيدو هتلي که بيشترين راي را به خاطر رستوران زيباي خود دريافت کرده بود.رده‌هاي بعدي اين نظر سنجي را نيز هتل کرنر سنت پتربورگ، هتل بريستول مجارستان، هتل فالکنشتر اسلواکي، هتل هافنر لهستان و هتل مونز اسلووني تشکيل دادند.گفتني است از شاخصه‌هاي اصلي انتخاب اين هتل‌ها، علاوه بر قيمت بسيار کم آنها، موقعيت و مکان قرار گرفتن اين هتل‌ها و در دسترس قرار داشتن آنها بوده است.

حمايت مجلس از قطبي

حجت‌الاسلام سيد جلال يحيي‌زاده رئيس كميته تربيت بدني مجلس با اشاره به تشكيل كميته تحقيق و تفحص از سازمان ورزش كشور به فارس گفت: در جلسه روز سه‌شنبه كميته ورزش از آقاي علي‌آبادي دعوت كرده‌ايم تا توضيحاتي در خصوص گزارش كميته تحقيق و تفحص از سازمان ورزش ارائه كند.
وي بدون اينكه به محتواي گزارش كميته تحقيق و تفحص از سازمان تربيت بدني اشاره كند، گفت كه محتواي اين گزارش فعلا منتشر نخواهد شد.
* تقدير از قوي‌ترين مرد جهان
رئيس كميته تربيت بدني مجلس با اشاره به قهرماني بهداد سليمي در دسته فوق سنگين رقابت‌هاي جهاني وزنه‌برداري در آنتالياي تركيه كه با مهار وزنه 453 كيلوگرم به مدال طلا دست يافت و عنوان “قوي‌ترين مرد جهان ” را به خود اختصاص داد، گفت كه در جلسه كميته ورزش موضوع قهرماني اين ورزشكار كشورمان مورد بررسي قرار مي گيرد.
وي در ادامه به عنوان رئيس كميته ورزش مجلس شوراي اسلامي از وزنه‌بردار ايراني فوق سنگين جهان كه بعد از كسب عنوان قهرماني ياد و نام شهدا را گرامي داشت، قدرداني كرد.
* ار قطبي حمايت مي‌كنيم
رئيس كميته ورزش مجلس شوراي اسلامي به پيروزي‌هاي اخير تيم ملي فوتبال كشورمان اشاره كرد و گفت: كميته ورزش مجلس از آقاي افشين قطبي حمايت مي‌كند؛ چرا كه او اخيرا يك تيم منجسم را در مقابل حريفان به زمين فرستاده است.
حجت‌الاسلام يحيي‌زاده در پايان ابراز اميداوري كرد كه تيم ملي فوتبال كشورمان عنوان قهرماني در جام ملت‌هاي آسيا را كسب كند.

زيرساخت‌هاي اجراي هدفمندسازي فراهم نيست

رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، در مورد حذف شدن يا حذف نشدن ذخيره‌ بنزين در كارت‌هاي سوخت همزمان با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، گفت: علي‌الاصول نبايد اين ذخيره حذف شود. البته در اين مورد به ما توضيحي داده نشده است. ضمن اين‌كه تصميم‌گيري در مورد اين موضوع را برعهده‌ دولت گذاشته‌ايم.به گزارش ایسنا، حميدرضا كاتوزيان با اشاره به نزديك شدن زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، اظهار داشت: فكر نمي‌كنم زيرساخت‌ها براي اجراي اين قانون فراهم شده باشد. هم‌چنين در جامعه آمادگي كافي براي اين امر وجود ندارد.به گفته‌ وي، در اين راستا مي‌بايست در جامعه كار فرهنگي صورت مي‌گرفت و زيرساخت‌هاي اجتماعي و اقتصادي فراهم مي‌شد ولي اين كار انجام نشده است.كاتوزيان با بيان اين‌كه هدفمند كردن يارانه‌ها بايد طي پنج سال انجام شود، خاطرنشان كرد: نمي‌توان قيمت بنزين را به يكباره آزاد كرد و بگوييم اين قيمت آزاد، دو سوم قيمت فوب خليج‌فارس است و ما طي چند سال آن را به قيمت فوب خليج‌فارس مي‌رسانيم.به اعتقاد وي، اگر اين اتفاق بيفتد، آثار خيلي سخت اقتصادي براي مردم خواهد داشت و اين امر به صلاح كشور نيست.رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين‌كه با اجراي پنج‌ساله‌ اين قانون مخالف است و اين مدت را مدت كمي براي اجراي هدفمندسازي مي‌داند، گفت: البته اگر اين قانون طبق مصوبه‌ مجلس طي همان پنج سال هم اجرا شود خيلي بهتر از اين است كه به يكباره قيمت بنزين، گاز و برق را آزاد كرده و قيمت گازوئيل را هفت يا هشت برابر كنيم.